Feachtas Eolais Bí Ullamh don Gheimhreadh 2017 - 2018 Seolta

Minister Kehoe
Seolann an tAire Kehoe an Feachtas

 

Inniu, sheol an tAire ar a bhfuil Freagracht as Cosaint, an tUas. Paul Kehoe, T.D., an tUas. Simon Harris, T.D., an tAire Sláinte, an tUas. Shane Ross, T.D., an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, an tUas. Michael Ring, T.D., an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, an tUas Damien English T.D., an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht speisialta as Tithíocht agus Forbairt Uirbeach agus an tUas. Kevin ‘Boxer’ Moran, T.D., an tAire Stáit ar a bhfuil Freagracht as an OPW agus an OPW agus Faoiseamh ó Thuilte Feachtas Eolais ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’ 2017-2018 de chuid an Rialtais san Ionad Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí i mBaile Átha Cliath. Bhí ionadaithe ó na Ranna agus Gníomhaireachtaí éagsúla a bhfuil cúram leagtha orthu as freagairt éigeandála i láthair freisin.

Tharla an seoladh ag an am céanna le cruinniú ag Tascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála, a raibh an tAire Kehoe ina chathaoirleach air, agus inar pléadh le cúrsaí a bhain le hullmhacht don gheimhreadh.

Trí láithreán gréasáin tiomanta
www.winterready.ie, tá comhairle á cur ar fáil ó roinnt foinsí a bhfuil ina measc Ranna Rialtais, an Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Údaráis Áitiúla agus na soláthraithe iompair. Cuireadh an chomhairle i gcatagóirí faoi cheannteidil éagsúla lena n-áirítear: Sa Bhaile, Sábháilteacht ar Bhóithre, Scoileanna, an Pobal Feirmeoireachta agus an Earnáil Ghnó. Tá achoimre den fhaisnéis atá ar fáil curtha i leabhrán ar féidir a íoslódáil ón láithreán gréasáin.

Is iad príomhchuspóirí an fheachtais ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’ ná:

  • Comhairle phraiticiúil a thabhairt maidir le conas is fearr ullmhú don gheimhreadh.
  • Déanamh cinnte go bhfuil an pobal ar a n-eolas faoi cá háit ar féidir comhairle agus cabhair a fháil, má theastaíonn.
  • Dearbhú don phobal go bhfuil ullmhúcháin ar siúl agus go bhfuil socruithe i bhfeidhm chun déanamh cinnte go dtabharfar freagairt chomhordaithe ar imeachtaí aimsire crua.

Beidh an Oifig Pleanála Éigeandála ag tvuíteáil le linn an gheimhridh chun cur leis an bhfeachtas ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’. Is féidir an cuntas Twitter a leanúint ar @emergencyIE agus moltar don phobal páirt a ghlacadh sa chomhrá ag #bewinterready. 

Minister Harris
Seolann an tAire Harris an Bhileog Sláinte