Feachtas Eolais Bí Ullamh don Gheimhreadh 2018 - 2019 Seolta


        www.winterready.ie    @emergencyIE      #bewinterready

Seolann an Rialtas Feachtas Faisnéise Bí Réidh don Gheimhreadh 2018-2019

Tascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála

‘Tú Féin, do Phobal agus an Geimhreadh’

 • Tá borradh ollmhór tagtha ar an éileamh ar an Scéim Foláirimh do Sheanóirí
 • Tabharfaidh liúntas breosla lámh chúnta do bhreis agus 370,000 teaghlach
 • Cuirfear tacaíochtaí breise ar fáil do dhaoine a chodlaíonn taobh amuigh
 • Cuirfear cúnamh airgeadais ar fáil do thithe a bhíonn thíos le tuile
 • Tá 258,000 tonna de shalann ar fáil do bhóithre na tíre
   
  Sheol an Rialtas inniu an Feachtas Faisnéise ‘Bí Réidh don Gheimhreadh’ 2018 -2019 inniu a dhíríonn i mbliana ar phobail láidre a thógáil agus aire a thabhairt do dhaoine leochaileacha. 
  Sheol an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, an tUasal Michael Ring, T.D, an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, an tUasal Regina Doherty, T.D., an tAire Stáit ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ar a bhfuil freagracht speisialta as Forbairt Tithíochta agus Uirbeach, an tUasal Damien English, T.D., agus tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, an tUasal Shane Ross, T.D. an feachtas a chomhsheoladh faoin téama ‘Tú Féin, do Phobal agus an Geimhreadh’.
  I láthair, chomh maith, bhí ionadaithe ó na Ranna agus Gníomhaireachtaí éagsúla ag a bhfuil an tasc chun pleanáil a dhéanamh agus freagairt éigeandála a thabhairt. Thit an seoladh amach ag an tráth céanna le cruinniú Thascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála, a dhéileáil le saincheisteanna maidir le hullmhacht don gheimhreadh.
   
  Tá an feachtas ‘Bí Réidh don Gheimhreadh’ in ainm is feasacht a mhúscailt ar na dúshláin ar leith is féidir leis an ngeimhreadh a chur romhainn.
  Imeacht bunaithe agus tábhachtach bliantúil é seo anois, a imríonn tionchar fud fad na seirbhíse poiblí go léir.
  Leagtar béim san fheachtas ar an gcur chuige ‘Uile-Rialtais’ atá á ghlacadh i dtaobh ullmhúcháin gheimhridh.  Glacadh an cineál seo de chur chuige i rith na Stoirmeacha a thit amach le déanaí - Ophelia, Emma, agus Ali, a chuir dúshláin roimh phobail, gnólachtaí, Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais.
  Is tábhachtach go gcuireann an feachtas ‘Bí Réidh don Gheimhreadh’ eolas ar fáil don phobal ar an méid atá á dhéanamh maidir le hullmhúcháin don gheimhreadh agus an áit ar féidir leo teacht ar fhaisnéis thábhachtach a d’fhéadfadh cabhrú leo nuair a bhíonn tréimhse dhúshlánach ann.
  Tá bileog ar phobail láidre a thógáil deartha agus táirgthe ag an Oifig Pleanála Éigeandála, i gcomhoibriú lena gcomhghleacaithe sa Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail.. Tá an bhileog seo ar fáil ar an láithreán gréasáin winterready.ie.
  Leagtar béim i mbileog na bliana seo ar ról cumainn cónaitheoirí áitiúla agus grúpaí pobal ar aire chun freagairtí pobail a ullmhú d’éigeandálaí. Spreagtar ann daoine chun breithniú a dhéanamh ar chomharsana an-leochaileacha; mar shampla, teaghlaigh ina bhfuil leanaí óga, daoine breacaosta agus iad siúd faoi mhíchumas nó a bhfuil fadhbanna luaineachta orthu.
  Ag labhairt ag seoladh an lae inniu, dúirt an tAire Ring: “Is simplí do theachtaireacht fheachtas ‘Bí Réidh don Gheimhreadh’: is gá do phobail a bheith curtha ar an eolas, ullmhú roimh ré agus oibriú le chéile le bheith réidh don gheimhreadh i mbliana agus gach bliain. Tá súil agam go mbeidh an feachtas ‘Bí Réidh don Gheimhreadh’ seo mar chatalaíoch chun pobail a spreagadh ullmhúcháin a dhéanamh d’éigeandálaí amach anseo chun cabhrú leis an tionchar is féidir leis na heachtraí seo a imirt a íoslaghdú.
  Lean an tAire Ring ar aghaidh lena rá, “Tacaíonn an Scéim Foláirimh do Sheanóirí le daoine breacaosta leochaileacha inár bpobail trí aláraim phearsanta saor in aisce ar a ndéantar monatóireacht a sholáthar a chuireann mo Roinn ar fáil. Cuireann an scéim seo faoi stiúir an phobail ar chumas daoine níos sine ná 65 bliain d’aois maireachtáil go slán ina dtithe le muinín, neamhspleáchas agus suaimhneas intinne.
  “Tá méadú géar tagtha ar aláraim phearsanta a chuirtear ar siúl i rith mhíonna an gheimhridh nuair a bhraitheann daoine breacaosta an-leochaileach. Tagann borradh ar iarratais ar na haláraim sa gheimhreadh, chomh maith.
  “Is deas liom a thabhairt le fios go bhfuil borradh ollmhór tugtha faoi deara againn ar an éileamh ar an Scéim. Tháinig méadú 112% ar iarratais ar an gcéad leath den bhliain seo i gcaitheamh na tréimhse céanna in 2017.”
   
   
   
  An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
  Is féidir leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí cabhrú le teaghlaigh sa tréimhse díreach i ndiaidh eachtraí tuile nó stoirme trína Scéim Cúnaimh Dhaonnúil - a riarann an tSeirbhís Leasa Pobail.  I ndiaidh drocheachtra, is féidir cúnamh airgeadais a sholáthar, chomh maith, chun cabhrú le hearraí bunriachtanacha tí a athsholáthar nó oibreacha tógála a dhéanamh.  Cuireadh an Scéim i ngníomh roinnt uaireanta le blianta beaga anuas - gníomhachtaíodh ba dhéanaí é chun tacú le sealbhóirí tí ar imir an tuile i nDún na nGall agus i gContae Laoise agus Uíbh Fhailí anuraidh tionchar orthu.   
  De bhreis air sin, cabhraíonn Scéim Liúntas Breosla na Roinne le breis agus 370,000 sealbhóir tí agus, mar gheall go bhfuil an geimhreadh ag teannadh linn, is scéim thábhachtach í chun cabhrú le daoine leochaileacha.
  Ag labhairt inniu, dúirt an tAire Doherty:
  “Tá gliondar croí orm baint a bheith agam sa chomhchur chuige Rialtais seo chun ullmhú go réamhghníomhach don aimsir amach romhainn. Tá ár bhfoireann Seirbhíse Leasa Pobail réidh an geimhreadh seo chun lámh chúnta a thabhairt, más gá - i gcomhoibriú leis na húdaráis áitiúla ábhartha agus gníomhaireachtaí eile. Tá súil againn nach mbeimid buailte ag aimsir óna dteastaíonn siad ach, má bhímid thíos le heachtra adhaimsire, beidh ár bhfoireann ghairmiúil ar an láthair chun cabhrú le haon phobal a bhíonn thíos leis.”
  Dúirt sí, chomh maith:
  Maidir leis an Liúntas Breosla, téann an liúntas bunriachtanach seo chun sochair na ndaoine is leochailí sa tsochaí. Tá síneadh seachtaine á chur agam leis an Liúntas Breosla ó 27 go 28 seachtain mar chuid de phacáiste Bhuiséad 2019. Más gá, is féidir lenár Seirbhís Leasa Pobail tacaíocht bhreise a sholáthar, chomh maith i dtreo costais eisceachtúla ghaolmhara téimh dóibh siúd óna dteastaíonn sé i rith teagmhas eachtra adhaimsire.
   
  An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
  Is é an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an Príomh-Roinn Rialtais atá freagrach as an bhfreagairt d’éigeandálaí adhaimsire agus d’éirigh leis an fhreagairt a stiúradh, ar leibhéal náisiúnta, d’eachtraí adhaimsire a thit amach le déanaí, iar-Hairicín Ophelia agus an aimsir an-fhuar agus Stoirm Emma ní ba luaithe i mbliana.
  Cuireann an Roinn cistiú ar fáil, chomh maith, d’údaráis áitiúla chun cabhrú leo íoc as na costais ar ghníomhaíochtaí freagartha nach ndearnadh buiséadú dóibh laistigh de na hacmhainní reatha. Cuireadh €95 milliún ar fáil ina thaobh seo ón mbliain 2009 ar aghaidh, €9.4 milliún ina measc d’aimsir fhuar agus sneachta na bliana seo.

 Minister English

Ag labhairt ag an seoladh, luaigh an tAire English gur tosaíodh pleanáil, chomh maith, chun tacaíochtaí breise a sholáthar do dhaoine a chodlaíonn taobh amuigh roimh gheimhreadh 2018. 
Dúirt sé:
“I mBaile Átha Cliath, rinne mo Roinn teagmháil dhlúth le Feidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath (an DRHE), atá ag oibriú le 200 spás leapa breise a chur ar fáil faoi dheireadh na bliana, a mhéadóidh an spás iomlán do dhaoine a chodlaíonn taobh amuigh sa phríomhchathair aníos go dtí 700 leaba.”  “Bhí mo Roinn ag oibriú, chomh maith, le húdaráis áitiúla eile lena chinntiú go bhfuil a dTionscnaimh Aimsire Fuaire i bhfeidhm in am don athrú a thiocfaidh ar an aimsir.  Cinntíonn na socruithe seo gur féidir leapacha breise a chur chun úsáide i measc réimse seirbhísí agus saoráidí reatha do dhaoine singil agus do lánúineacha, óna dteastaíonn siad i rith tréimhsí aimsire fuaire.”
 
An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
Úsáideadh breis agus 200,000 tonna de shalann ar fud ár mbóithre náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla i rith gheimhreadh trom 2017/18. D’ullmhaigh Bonneagar Iompair Éireann roimh ré lena chinntiú go raibh soláthar leordhóthanach salainn ar fáil agus lean siad ag oibriú le hÚdaráis Áitiúla roimh gheimhreadh na bliana seo. Tá 258,000 tonna de shalann ar fáil go náisiúnta i mbliana. Minister Ross
Ag labhairt ag an seoladh, dúirt an tAire Ross:
“Iarraim ar gach úsáideoir bóithre a bheith sábháilte agus a bheith infheicthe.  Má bhíonn tú ag siúl nó ag rothaíocht, caith earraí Ard-Infheictheachta agus cinntigh go bhfuil an soilsiú ceart agat. Má bhíonn tú ag tiomáint, caith do chrios sábhála, ná húsáid guthán póca agus ná sáraigh an luasteorainn.
Mar gheall gur tréimhse cheiliúrtha agus spiorad na Nollag an geimhreadh, chomh maith, spreagfainn gach tiománaí an gluaisteán a fhágáil sa bhaile má bheifear ag ól. Ní fiú é.”
Lean an tAire Ross lena rá “Is éard a bhaineann le Réidh don Gheimhreadh a bheith ullamh.  Pé aimsir a bheidh i ndán dúinn an geimhreadh seo, d’iarrfainn ar gach úsáideoir iompair a bheith ar an airdeall ar an aimsir timpeall orthu agus aird a thabhairt ar an gcomhairle shábháilteachta a chuirtear orthu.
CRÍOCH
 
 
Nóta d’Eagarthóirí
 
Is iad príomhchuspóirí an fheachtais faisnéise ‘Bí Réidh don Gheimhreadh’:
Comhairle phraiticiúil a sholáthar ar conas is fearr ullmhú don gheimhreadh a bheidh ag teacht aníos.
A chinntiú go mbíonn an pobal ar an eolas ar na háiteanna ar féidir teacht ar chomhairle agus cabhair, má theastaíonn siad, agus
Dearbhú a thabhairt don phobal go bhfuil ullmhúcháin á ndéanamh agus gur cuireadh socruithe i bhfeidhm lena chinntiú go mbeidh freagairt chomhordaithe d’eachtraí adhaimsire.
 
Trí láithreán gréasáin tiomnaithe www.winterready.ie, tá comhairle a cur ar fáil ó roinnt foinsí, Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais, an Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Oifig na nOibreacha Poiblí, Údaráis Áitiúla agus na soláthraithe iompair ina measc.
Rinneadh an chomhairle a chatagóiriú faoi theidil éagsúla: an Baile, Sábháilteacht ar Bhóithre, Scoileanna, an Pobal Feirmeoireachta agus an Earnáil Ghnó ina measc. Cuireadh achoimre ar an bhfaisnéis atá ar fáil agus rinneadh leabhrán nuashonraithe “Bí Réidh don Gheimhreadh” de.
Iarradh ar gach Roinn agus Gníomhaireacht Rialtais, chomh maith, an feachtas faisnéise “Bí Réidh don Gheimhreadh” a chur chun cinn trína láithreáin ghréasáin féin agus sna meáin shóisialta agus chun nuashonrú rialta a thabhairt ar a n-ullmhúcháin agus a bhfeachtais faisnéise féin mar chur chuige “Uile-Rialtais” i leith ullmhúcháin gheimhridh.
Anuas air sin, beidh tvuíteáil rialta á déanamh ag an Oifig Pleanála Éigeandála i rith thréimhse an gheimhridh chun an feachtas ‘Bí Réidh don Gheimhreadh’ a thabhairt chun solais. Is féidir an cuntas Twitter a leanúint @emergencyIE agus spreagtar an pobal chun páirt a ghlacadh sa chomhrá ag #bewinterready.