An Earnáil Ghnó

Do Ghnó a Ullmhú d’Aimsir Chrua

Tá seicliosta praiticiúil le haghaidh na hearnála gnó a leagann amach na ceisteanna lárnacha le dul i ngleic leo, le cinntiú go bhféadann gnó leanúint ar aghaidh le linn aimsire crua, ar fáil ar Pleanáil um Leanúntas Gnó le linn Aimsire Crua

An Tionchar ar an Ionad Gnó

 • Smaoinigh ar an gcaoi a bhféadann cásanna éagsúla d’aimsir chrua dul i bhfeidhm ar an ionad oibre .i. an láithreán agus na foirgnimh:-
  • An bhfuil an t-ionad i mbaol tuilte?
  • An cosúil go dtiocfaidh deacrachtaí chun cinn ag na pointí rochtana m.sh. bóithre isteach suite ar fhánaí atá i mbaol oighir?
  • An bhfuil píobáin uisce inslithe (lena n-áirítear iad siúd i bhfoirgnimh phoiblí agus timpeall orthu)?
 • Ba cheart do shealbhóirí eochrach áitribh a sheiceáil le linn an deireadh seachtaine agus na laethanta saoireCinntigh go bhfuil eolas agus sonraí teagmhála ag an ngnó maidir le seirbhísí lárnacha lena n-áirítear údaráis áitiúla
 • Déan athbhreithniú ar chumhdach árachais agus déan teagmháil le comhairleoirí árachais maidir le haon ábhar imní a d’fhéadfadh a bheith ag gnó

 

An Tionchar ar Fhostaithe

 • Smaoinigh ar an gcaoi a bhféadfaí úsáid a bhaint as cleachtais oibre malartacha chun cur isteach a laghdú m.sh. teilea-oibriú, sealobair agus smaoinigh ar an gcaoi a bhféadann na cleachtais Bainistíocht Acmhainní Daonna dul i ngleic le cur isteach ar obair
 • Smaoinigh cén bearta breise nach mór a ghlacadh chun sábháilteacht fostaithe san ionad oibre a chinntiú
 • Cinntigh go bhfuil sonraí teagmhála suas le dáta le haghaidh fostaithe chomh maith le plean cumarsáide ag an ngnó
 • Cinntigh go ndéantar freagracht an lucht bainistíochta maidir le pleanáil agus ullmhú a shannadh go soiléir
 • Aithin ról ríthábhachtacha sa ghnó agus forbair pleananna chun cinntiú go leanfaidh an gnó ar aghaidh

 

An Tionchar ar Chustaiméirí

 • Smaoinigh ar bhealaí eile chun freastal ar chustaiméirí agus ar na straitéisí ar féidir leas a bhaint astu chun cur isteach a íoslaghdú m.sh. gnó ar líne
 • Bíodh plean cumarsáide i bhfeidhm le haghaidh custaiméirí
 • Smaoinigh ar an gcaoi ar féidir sábháilteacht custaiméirí a dhearbhú laistigh de réimsí poiblí an ghnó
 • Déan measúnú ar chosáin agus phointí rochtana timpeall an ionaid ghnó chun socrú cén chaoi ar féidir iad a ghlanadh i gcás sneachta agus oighir agus déan ullmhúcháin ionas go mbeidh trealamh oiriúnach ar fáil

 

An Tionchar ar Sholáthraithe

 • Déan idirchaidreamh le soláthraithe lárnacha agus socraigh an bhfuil siad ullamh i gcás go rachadh aimsir chrua i bhfeidhm ar a gcuid gnóthaí
 • Smaoinigh ar sholáthairtí am-íogaire ach go háirithe
 • Smaoinigh ar bhealaí iompair agus lóistíochta malartacha
 • Smaoinigh ar shábháilteacht soláthraithe earraí agus seirbhísí; d’fhéadfadh go mbeadh sé riachtanach rochtain a thabhairt dóibh ar cheantair den áitribh nach mbaintear úsáid astu go minic
Guide - Business sector icon

Pleanáil um Leanúnachas Gnó le linn Aimsire Crua

 

Díríonn an nasc thíos ar an gcaoi a bhféadfadh imeachtaí aimsire crua dul i bhfeidhm ar an ngnó, cuirtear comhairle ar fáil faoi cheisteanna lárnacha ar cheart dul i ngleic leo agus moltar bearta chun tacú le leanúnachas gnó lena n-áirítear seicliosta praiticúil.

Pleanáil um Leanúnachas Gnó le linn Aimsire Crua