Sábháilteacht ar Bhóithre

Comhairle Tiomána ó na Garda Síochána

COMHAIRLE DO THIOMÁNAITHE LE LINN THRÉIMHSÍ SNEACHTA AGUS OIGHIR

 • An bhfuil do thuras fíor-riachtanach?
 • An bhféadann tú iompar poiblí a úsáid – le linn aimsire crua tabharfar tús áite do bhealaí iompair phoiblí.
 • Má tá sé riachtanach duit gluaisteán a úsáid, smaoinigh ar na nithe seo a leanas sula dtugann tú faoi do thuras:
  • Cuir seaiceád sofheicthe, sluasaid, buataisí nó buataisí rubair, éadaí breise agus blaincéad nó fleasc i mbúit an ghluaisteáin (i gcás go n-éireofá sáinnithe nó go mbeadh ort an gluaisteán a thréigean).
  • Seiceáil do chuid bonn– brú, doimhneacht tráchta (1.6mm ar a lú) agus riocht.
  • Déan cinnte go bhfuil do chuid fuinneog GO LÉIR glan agus saor ó shneachta; tabhair scriobán agus dí-oighreoir leat. Má fhágtar sneachta ar an díon éireoidh sé scaoilte agus d’fhéadfadh go dtitfeadh sé aníos ar an ngaothscáth le linn coscánaithe, agus go gcuirfí srian mhór gan choinne ar do radharc.
  • Seiceáil do chuid soilse agus táscairí toisc go mbíonn sé níos deacra iad a fheiceáil agus an sneachta ag titim.
  • Déan cinnte go bhfuil d’fhón póca luchtaithe go hiomlán.
  • Má tá tiomáint roth deiridh ag do ghluaisteán cabhrófar le do chuid roth le greim a fháil má chuirtear meáchan breise i do bhúit (m.sh. mála gainimh/stroighne).

Cuimhnigh ar an méid seo a leanas le linn do thurais:

 • Tógann sé níos faide feithicil a stopadh sa sneachta nó ar bhóithre oighreata mar sin tiomáin níos maille agus cuir níos mó spáis idir tú féin agus an fheithicil os do chomhair.
 • Bí ag faire amach le haghaidh coisithe, rothaithe agus úsáideoirí bóithre leochaileacha eile.
 • Coimeád do chuid fuinneog saor ó shneachta le linn do thurais.
 • Tiomáin go deas réidh; seachain coscánú nó stiúradh géar mar d’fhéadfadh go sciorrfadh an gluaisteán dá mbarr.
 • Úsáid an giar is airde agus is féidir chun reibheáil an innill a laghdú toisc go gcabhróidh sé sin le casadh rotha a sheachaint.
 • Nuair a bhíonn tú ag tiomáint le fána, trí shraith cor ach go háirithe, roghnaigh giara íseal chomh luath agus is féidir agus laghdaigh do luas tríd an gcoscán a úsáid go séimh.
 • Seo a leanas ar cheart duit a dhéanamh má thosaíonn d’fheithicil ag sciorradh:
 • Faigh amach cad is cúis leis– is iad na cúiseanna leis ná an iomarca Coscánaithe, an iomarca Stiúrtha, an iomarca Luasghéaraithe nó meascán díobh siúd .
 • Cuir deireadh leis an gcúis–GO RÉIDH AGUS GO SÉIMH.
 • Má tá ABS i do ghluaisteán (bíonn sé le fáil sa chuid is mó de ghluaisteáin an lae inniu) NÍ SCIORRFAIDH sé de bharr coscánaithe. Má tá ABS curtha i ngníomh, COIMEÁD do chos ar an gcoscán agus STIÚIR timpeall cibé rud a raibh ort coscánú dá bharr .
 • Mura bhfuil ABS i do ghluaisteán agus má thosaíonn sé ag sciorradh leis na coscáin, ar dtús tóg do chos ó na coscáin agus ansin úsáid na coscáin arís go séimh – má leanann do ghluaisteán ar aghaidh ag sleamhnú brúigh suas agus síos ar an gcoscán chomh tapa agus is féidir (Cosc Dúnta) agus stiúir timpeall an rud a raibh ort coscánú dá bharr .
 • Má sciorrann d’fheithicil agus má shleamhnaíonn sí i leataobh agus tú ag luasghéarú, ag coscánú nó ag stiúradh – cas an roth stiúrtha sa treo céanna leis na rotha deiridh (má tá na rotha deiridh ag dul ar chlé cas an roth stiúrtha ar chlé) go dtí go bhfuil an gluaisteán díreach arís agus maolaigh an luasaire/na coscáin ag an am céanna.
 • Seachain ró-cheartú leis an iomarca stiúrtha, bí réidh le haghaidh dara sciorrtha sa treo eile.
 • Beidh sé níos deacra a fheiceáil le linn sneachta throma. Úsáid ceannsoilse maolaithe agus soilse ceo má tá siad feistithe.
 • Nuair a bhíonn teocht an aeir íseal, bí ag faire amach le haghaidh oighir dhuibh, go háirithe in áiteanna faoi fhothain/scáth ar bhóithre, faoi bhun crann agus taobh le ballaí arda.
 • Éist le do stáisiún raidió áitiúil go rialta chun coimeád suas le dáta le faisnéis faoin aimsir/faoi riocht na mbóithre, dúnadh bóithre srl.

Comhairle do Choisithe

 • Murar féidir turas a sheachaint bí an-chúramach toisc go bhféadann sé bheith an-chontúirteach siúl ar chosáin mar gheall ar shneachta agus oighear. Caith bróga daingne agus boinn le greim mhaith orthu
 • Féach arís sula dtéann tú trasna an bhóthair agus ná déan iarracht an bóthar a thrasnú má tá feithiclí thart – cuimhnigh go dtógann sé níos faide do ghluaisteáin stopadh sa sneachta.
 • Bíonn sé níos deacra a fheiceáil le linn an tsneachta mar sin caith éadaí sofheicthe nó tóg tóirse leat.

Comhairle do Ghluaisrothaithe / Rothaithe

Ba cheart do Ghluaisrothaithe/Rothaithe smaoineamh ar a sábháilteacht sula n-úsáideann siad a gcuid gluaisrothar/rothar san oighear/sa sneachta. Bíonn sé an-deacair smacht a choimeád ar fheithiclí dhá rotha sa sneachta nó san oighear agus tá níos mó baoil ann go dtarlódh imbhualadh le feithicil atá as smacht.

 • Smaoinigh ar iompar eile a úsáid nó ar shiúil.

Leidí Tiomána – Drochaimsir – Gaoth agus tuilte troma

I dteannta leis an méid thuas seo a leanas ar cheart do thiománaithe a dhéanamh i gcás gaoth ard nó báistí troime:

 • Tiomáin níos maille agus méadaigh an spás idir tú féin agus an fheithicil os do chomhair.
 • Má tá feithicil a bhfuil taoibh arda uirthi á tiomáint agat bí ullamh, agus tú ag teacht chuig codanna nochta den bhóthair, le haghaidh thionchar na gaoithe ar stiúradh na feithicle.
 • Seachain scoitheadh ar chodanna nochta den sórt sin.
 • Nuair atá tú ag tiomáint thar ghluaisrothaithe, rothaithe nó choisithe, bí ullamh i gcás go séidfí i do bhealach ag an ngaoth iad.
 • Cuimhnigh go bhféadfadh go dtiocfá thar smionagar san aer.
 • Ná tiomáin go tapa isteach in uisce tuile – d’fhéadfadh go mbeadh coirín nó smionagar ceilte san uisce.
 • Sula dtiomáineann tú trí huisce tuile domhain faigh amach cé chomh domhain is atá an t-uisce chun cinntiú go bhféadann d’fheithicil dul tríd go sábháilte.
 • Cuimhnigh má thiomáineann tú go tapa isteach in uisce tuile go bhféadfadh go scinnfeadh d’fheithicil ar an uisce agus go gcaillfeá smacht uirthi dá bharr sin.
 • Tiomáin níos maille nuair atá tú thart ar choisithe nó rothaithe – seachain uisce a spraeáil orthu.
 • Nuair atá siad ag tiomáint sa bháisteach agus é deacair a fheiceáil ba cheart do thiománaithe ceannsoilse maolaithe a úsáid agus bheith ag faire amach le haghaidh coisithe, rothaithe srl.

Leidí Tiomána – Drochaimsir – Ceo

Nuair a bhíonn an aimsir ceomhar seo a leanas ar cheart do thiománaithe a dhéanamh:

 • Tiomáin níos maille agus cuir níos mó spáis idir tú féin agus an fheithicil os do chomhair.
 • Úsáid ceannsoilse maolaithe agus soilse ceo tosaigh agus cúil, má tá siad feisithe. Cuimhnigh na soilse ceo a chasadh as nuair a bhíonn sé níos éasca a fheiceáil.
 • Bí ag faire amach le haghaidh coisithe, rothaithe agus gluaisrothaithe.
 • Má tá ort stopadh ar chúis ar bith úsáid do chuid guais-soilse rabhaidh chun rabhadh a thabhairt do thiománaithe eile.
 • Ná lean an fheithicil os do chomhair gan smaoineamh – d’fhéadfadh go n-imeodh sí ón mbóthar ar chúis ar bith.

An bhFuil do Thuras Riachtanach i nDáiríre?

Chun tuileadh eolais a fháil Féach láithreán gréasáin an Údaráis um Shábhailteacht ar Bhóithre website.

Nuair a bhíonn an aimsir go han-dona ba cheart duirt fiafraí díot féin an gá i ndáiríre turas a dhéanamh ar bhóthar. D’fhéadfadh go smaoineófa ar mhoill a chur leis an turas go dtiocfadh feabhas ar an aimsir agus ar na coinníollacha bóithre nó go mbainfeá úsáid as iompar poiblí áit a mbeadh sé ar fáil. Murar féidir do thuras a sheachaint ba cheart duit bheith ullamh. Cinntigh go bhfuil dóthain breosla i d’fheithicil le haghaidh an turais. Tabhair am breise duit féin don turas agus tiomáin go cúramach. Cuir duine éigin ar a n-eolas maidir leis an mbealach a bhfuil tú chun úsáid agus an t-am a bhfuil tú ag súil go mbainfidh tú do cheann scríbe amach. Seiceáil chun fáil amach an bhfuil aon fhadhbanna i gceist ar an mbealach atá ar intinn agat sula dtugann tú faoi thuras. Éist le feasacháin ar an teilfís nó an raidió agus seiceáil réamhaisnéis na haimsire. Cuimhnigh gur mó is cosúil go mbeidh an riocht is fearr ar na bóithre idir 10r.n. agus 4i.n. Seo iad na naisc le roinnt láithreán gréasán úsáideach:

 • www.transport.ie le haghaidh tuairiscí chun dáta ó sholáthraithe iompair phoiblí
 • www.rsa.ie chun níos mó eolais a fháil ar shábháilteacht ar bhóithre
 • www.met.ie chun réamhaisnéis na haimsire a sheiceáil
 • www.garda.ie le haghaidh rabhaidh taistil
 • www.aaroadwatch.ie le haghaidh na scéalta is deireanaí maidir le trácht
 • www.rsa.ie úsáid an nasc seo chun do stáisiún raidió áitiúil a aimsiú

An bhFuil d’Fheithicil Ullamh don Gheimhreadh?

 • Seiceáil lámhleabhar úinéara d’fheithicle agus seiceáil an bhfuil aon teicneolaíocht cúnta sábháilteachta inti m.sh. ABS
 • Cuir faoi deara d’fheithicil a sheirbhísiú chun cinntiú go bhfuil sé oiriúnach agus sábháilte
 • Déan seiceálacha rialta ar an bhfeithicil
 • Seiceáil lanna cuimleora le haghaidh caithimh is cuimilte agus faigh cinn nua a luaithe is a thosaíonn siad ag smearadh na bhfuinneog seachas iad a ghlanadh
 • Coimeád brú na mbonn ag an leibhéal a mholann an déantúsóir
 • Déan boinn a athsholáthar más gá - seiceáil doimhneacht do thráchta boinn - is é an teorainn dhlíthiúil ná 1.6mm, ach moltar 3mm le haghaidh tiomána sa gheimhreadh
 • Cinntigh go bhfuil na soilse feithicle go léir in ord ceart oibre agus go bhfuil siad glan
 • Cinntigh go bhfuil dóthain fuarthán frithreo agus ionlach scáileáin san fheithicil
 • Seiceáíl do cheallra feithicle

 

Bí Ullamh Le linn tréimhsí fada de thiomáint ar an oighear nó sa sneachta moltar fón póca lánluchtaithe a iompar agus na nithe seo a leanas a choimeád sa bhúit

 • Veist Ard-Infheictheachta
 • Téad tarraingthe
 • Sluasaid
 • Coisbheart oiriúnach i gcás go mbeadh ort imeacht ó d’fheithicil
 • Triantán guaise
 • Trealamh dí-oighrithe (Le haghaidh gloine agus glais dorais)
 • Fearas garchabhrach
 • Múchtóir dóiteáin
 • Tóirse
 • Pluid gluaisteáin, éadaí breise agus roinnt bia agus uisce (le haghaidh turas fada)
 • Smaoinigh ar roinnt salainn nó gainimh a iompar

 

Leideanna le haghaidh Tiomána sa Sneachta agus san Oighear

 • Glan do chuid fuinneog, scáthán agus soilse sula dtosaíonn tú do thuras- ná húsáid uisce te ar an ngaothscáth toisc go bhféadann sé an ghloine a scoilteadh
 • Déan cinnte go bhfuil d’fheithicil, an díon san áireamh, saor ó shneachta
 • Bíodh spéaclaí gréine agat sa ghluaisteán
 • D’fhéadfadh go mbeadh sé níos deacra feiceáil. Ná bí ag brath ar chúlsoilse na feithicle os do chomhair, áfach
 • Úsáid ceannsoilse maolaithe agus soilse ceo
 • Ionramháil go réidh, níor cheart an iomarca stiúrtha a dhéanamh
 • Tiomáin go mall agus fág fad breise idir tú féin agus an fheithicil os do chomhair
 • Nuair a mhaolaíonn tú do luasráta, úsáid do chuid coscán go réidh ionas go dtabharfaidh na soilse coscáin rabhadh do thiománaithe taobh thiar díot
 • Seachain coscánú ná luasghéarú géar
 • Úsáid an giar is airde agus is féidir chun rothlam rothaí a sheachaint. Roghnaigh giar íseal agus tú ag imeacht le fána, trí chora ach go háirithe
 • Má tá tiomáint rotha deiridh ag do ghluaisteán cabhrófar le do chuid rothaí greim a fháil má chuirtear meáchan breise sa bhúit
 • Bí cúramach agus tú ag tiomáint ar shneachta balctha - d’fhéadfadh go mbeadh sé iompaithe go hoighear
 • Bí ag faire amach le haghaidh oighir dhuibh i gceantair faoi fhothain / scáth ar bhóithre, faoi chrainn, faoi dhroichid nó orthu agus in aice le ballaí arda

Má thosaíonn d’fheithicil ag sciorradh seo a leanas ar cheart duit a dhéanamh: 

 • Faigh amach cad is cúis leis- is é is cúis leis ná an iomarca coscánaithe, an iomarca stiúrtha nó meascán den dá rud
 • Cuir deireadh leis an ngníomh- ar bhealach réidh
 • Seachain ró-cheartú tríd an iomarca stiúrtha a dhéanamh, bí réidh le haghaidh dara scide sa treo eile
 • Bíonn córas coscánaithe éagsúil ar gach gluaisteán. Chun eolas sonrach a fháil ar choscánú seiceáil láithreáin ghréasáin an Gharda Síochána agus an RSA

 

Leideanna maidir le Tiomáint i nGaoth Láidir

 • Tiomáin go mall agus méadaigh an fad idir tú féin agus an fheithicil os do chomhair
 • Má tá tú ag tiomáint feithicil thaobhard bí ullamh, agus tú ag teacht chuig ceantair nochta den bhóthar, le haghaidh thionchar na gaoithe ar dhinimic stiúrtha na feithicle
 • Seachain scoitheadh ar na ceantair nochta sin
 • Agus tú ag scoitheadh gluaisrothaithe, rothaithe nó coisithe bí ullamh i gcás go séidfí isteach i do bhealach iad ag an ngaoth
 • Bí ag faire amach le haghaidh smionagair san aer nó crann tite
 • Má tá ort stopadh ar chúis ar bith úsáid do chuid soilse guaise chun rabhadh a thabhairt do thiománaithe eile

 

Leideanna maidir le Tiomáint i dTuilte Troma

 • Tiomáin go mall - ná tiomáin go tapa isteach in uisce tuile - d’fhéadfadh go mbeadh linntreog nó smionagar ceilte san uisce nó go ndéanfadh d’fheithicil scinneadh uisce agus go gcaillfeá smacht uirthi dá bharr
 • Sula dtiomáineann tú trí huisce tuile faigh amach cé chomh domhain is atá an t-uisce chun cinntiú go bhféadann d’fheithicil dul tríd go sábháilte
 • Ba cheart do thiománaithe ceannsoilse maolaithe a úsáid sa bháisteach agus nuair a bhíonn sé deacair a fheiceáil
 • Bí ag faire amach i gcónaí le haghaidh coisithe, rothaithe srl agus seachain iad a spraeáil nó tiomáint ró-ghar dóibh
 • Má tá ort stopadh, cas air do chuid soilse guaise

 

Leideanna maidir le Tiomáint sa Cheo

 • Tiomáin go mall agus méadaigh an fad ón bhfeithicil os do chomhair
 • Úsáid ceannsoilse maolaithe agus soilse ceo tosaigh agus cúil, má tá siad feistithe ar an ngluaisteán
 • Cuimhnigh soilse seo a chasadh as nuair a éiríonn an léargas níos fearr
 • Bí ag faire amach i gcónaí le haghaidh coisithe, rothaithe agus gluaisrothaithe
 • Ná lean an fheithicil os do chomhair gan smaoineamh- d’fhéadfadh go n-imeodh sí ón mbóthar ar chúis ar bith
 • Má tá ort stopadh cas air do chuid soilse guaise

 

Comhairle do Choisithe

 • Murar féidir turas a sheachaint, bí cúramach toisc go bhféadann sé bheith an-chontúirteach siúl ar chosáin sa sneachta
 • Caith coisbheart daingean - atá inslithe agus uiscedhíonach agus a bhfuil boinn le greim mhaith air
 • Bí cúramach agus tú ag siúl ar shneachta calctha - d’fhéadfadh go mbeadh sé iompaithe go hoighear
 • Féach arís sula dtéann tú trasna an bhóthair agus ná déan iarracht dul trasna má tá feithiclí ag teacht - cuimhnigh go dtógann sé níos faide d’fheithiclí stopadh ar an sneachta nó an oighear
 • Bí Sofheicthe chun Bheith Sábháilte! Bíonn sé níos deacair a fheiceáil sa drochaimsir agus mar sin caith éadaí ard-infheictheachta nó iompar tóirse. Toisc gur minic go dtéann leanaí chuig an scoil sa dorchadas, bí cinnte gur féidir do leanaí a fheiceáil
 • Bí an-chúramach agus tú in aice le huisce oscailte, le canálacha, lochanna, linnte nó céanna cósta srl
 • Ná siúil ar uiscebhealaí reoite riamh
 • Chun tú féin a chosaint i gcás go dtitfeá, seachain siúl agus do chuid lámh sna pócaí agat

 

Comhairle do Ghluaisrothaithe / Rothaithe

 • Tabhair tús áite do do chuid sábháilteachta - bíonn sé an-deacair smacht a choimeád ar fheithiclí dhá roth sa sneachta nó san oighear agus tá níos mó baoil go dtarlódh imbhualadh le feithicil atá as smacht
 • Smaoinigh ar iompar eile a úsáid nó ar shiúl