Scoileanna agus aimsir chrua

Bí ullamh Bí eolasach Bí aireach

Ullhúchán

Ba cheart do scoileanna measúnú réamhimeachta a dhéanamh ar na socruithe ar cheart a chur i bhfeidhm nó a bhféadfaí a chur i bhfeidhm chun cinntiú go n-osclófar an scoil i gcás aimsire troime. Is iad na ceisteanna atá le breithniú ná cothabháil áitreabh agus fhóntais na scoile, leathadh salainn agus iompar chuig an scoil agus uaithi.

Ba cheart do scoileanna a chinntiú go mbeidh eolas soiléir ag gach ball foirne maidir lena ról agus a gcuid freagrachtaí le linn aimsire troime lena n-áirítear i gcás dhúnadh scoile. Ba cheart ball foirne a shannadh chun súil a choimeád ar an aimsir agus chun teagmháil a dhéanamh leis na príomhghníomhaireachtaí freagartha agus na seirbhísí iompair scoile áit a theastaíonn.

Ba cheart na freagraí agus na róil bheartaithe a bheidh i bhfeidhm i gcás Foláirimh Aimsire Dheirg ó Mhet Éireann a chur san áireamh i bplean na scoile le haghaidh aimsire crua.

 

Cumarsáid

Ba cheart d’fhoireann scoileanna a chinntiú go bhfuil na sonraí teagmhála áb-hartha acu le haghaidh na bpríomhghníomhaireachtaí freagartha dá gceantar, lena n-áirítear an Garda Síochána, an bhriogáid dóiteáin agus na húdaráis áitiúla agus na seirbhísí cuí eile. Ba cheart freisin go mbeadh sonraí teagmhála ag scoileanna le haghaidh na seirbhísí iompair atá ag freastal ar a scoil. Ba cheart na sonraí sin a sheiceáil go rialta agus a choimeád suas le dáta.

Ba cheart do scoileanna cumarsáid a dhéanamh le scoileanna in aice leo chun cinntiú, an oiread is féidir, gur féidir freagra comhaontaithe áitiúil a thabhairt ar imeachtaí aimsire crua. Tugtar faoi deara, áfach, cé go bhféadfadh go ndé-anfadh scoileanna i gceantar faoi leith iarracht a gcuid cinntí a chomhordú, go bhféadann cúinsí difriúla a bheith i gceist i scoileanna aonair atá gar dá chéile agus uaireanta go bhféadfadh scoileanna cinntí difriúla a ghlacadh dá bharr sin.

Baineann an chuid is mó de scoileanna úsáid as seirbhís teachtaireachtaí téacs chun cumarsáid a dhé-anamh le tuismitheoirí agus baill foirne. D’fhéad-fadh go mbeadh na stáisiúin raidió áitiúil, láithreán gréasáin na scoile nó na meáin shóisialta úsáideach freisin chun tuismitheoirí agus daltaí a chur ar a n-eolas faoi choinníollacha agus dhúnadh na scoile i gcás go dtiocfadh sé sin chun cinn.

Scrúduithe stáit

I gcás go dtarlaíonn aimsir chrua le linn scrúduithe stáit sceidealaithe déan-faidh Coimisiún na Scrúduithe Stáit cumarsáid le scoileanna chun socruithe malartacha a chur i bhfeidhm.

Dúnadh Scoileanna

Fágtar faoi údarás bainistíochta na scoile cinneadh a dhéanamh maidir le dúnadh na scoile agus an treoir go léir ó na príomhghníomhaíochtaí frea-gartha, an Garda Síochána ach go háirithe, á tógáil san áireamh acu. Glac-tar an cinneadh ar mhaithe le sábháilteacht leanaí, tar éis measúnú a dhé-anamh ar na priacail sa cheantar áitiúil agus tar éis dul i gcomhairle, mar is cuí, le hoibreoirí iompar scoile.

Seo a leanas cuid de na ceisteanna a thógann scoileanna san áireamh:

 • coinníollacha sa scoil í féin
 • cumas na scoile sláinte agus sábháilteacht na ndaltaí a chinntiú agus iad ar scoil
 • cumas tuismitheoirí, daltaí, ball foirne agus seirbhísí iompair scoile taisteal go sábháilte ar na bóithre áitiúla chun an scoil a bhaint amach
 • treoir ó na príomhghníomhaireachtaí freagartha

Rabhaidh aimsire ó Mhet Éireann

Ba cheart do scoileanna súil a choimeád ar réamhaisnéisí aimsire chun bheith réidh i gcomhar aon aimsire crua a d'fhéadfadh dul i bhfeidhm ar an scoil. Le linn tréimhsí d'aimsir chrua ba cheart do scoileanna an staid a mheas agus an treoir thuas á leanúint acu. Ba cheart do scoileanna bheith ullamh, iad féin a choimeád ar a n-eolas agus a bheith san airdeall.

Le blianta beaga anuas tá rabhaidh aimsire dhathchódaithe tugtha isteach ag Met Éireann mar seo a leanas:

 • Stádas Buí – bí san airdeall
 • Stádas Oráiste – bí ullamh
 • Stádas Dearg – glac gníomh

Ba cheart do scoileanna freagra oiriúnach a thabhairt agus an treoir seo a leanas á leanúint acu.

Ba cheart a choimeád i gcuimhne freisin go bhféadfadh imeachtaí aimsire athrú go tapa gan choinne. Smaoinigh, mar shampla, ar Stoirm Darwin i bhFeabhra 2014 nuair a bhí foláirimh Dhearga eisithe ag Met Éireann le haghaidh Corcaí agus Ciarraí ach an uair sin bhog an aimsir go tapa ar fud thuaisceart na tíre agus bhí roinnt contaetha eile buailte aici.

D'fhéadfadh go mbeadh sé riachtanach gníomh a ghlacadh i gcás roinnt rabhaidh aimsire Oráiste mar gheall ar na cúinsí i gceantar faoi leith, m.sh. i gceantair atá suite ar an gcósta a dtarlaíonn tuilte iontu go minic. Agus an scoil ag socrú cén ghníomhartha a theastaíonn ba cheart dóibh bheith treoraithe ag eolas agus taithí mhuintir na háite agus ag comhairle ó na príomhghníomhaireachtaí freagartha.

Rabhadh aimsire Dearg

Beidh sé riachtanach don scoil gníomh a ghlacadh i gcás gach rabhadh aimsire Dearg. Beidh ar na scoileanna tionchar féideartha imeachtaí aim-sire den sórt sin a mheas agus an taithí atá acu orthu á tógáil san áireamh acu chomh maith le comhairle na bpríomhghníomhaireachtaí freagartha sa cheantar.

D'fhéadfadh go mbeadh rabhadh aimsire dearg le haghaidh báistí troime ábhartha ach go háirithe má tharlaíonn tuilte go minic sa cheantar. Áit a dtugtar rabhadh aimsire dearg maidir le hoighear nó sneachta d'fhéadfadh go dtiocfadh fadhbanna áitiúla chun cinn mar gheall ar ionad na scoile agus/nó na bealaí a thógtar chun an scoil a bhaint amach.

Rabhadh aimsire dearg le haghaidh gaoithe

Ba cheart do scoileanna aird faoi leith a thabhairt ar rabhaidh aimsire Dearga áit a dtuartar gaotha láidre nó stoirmeacha. Toisc go mbíonn sé an-deacair a thuar cén tionchar a bheidh ag an aimsir a bhaineann le rab-hadh dearg den sórt sin ar chúinsí sa cheantar ba cheart do scoileanna an treoir seo a leanas a leanúint chun cabhrú leo agus an tionchar á mheas acu.

D'fhéadfadh go dtabharfaí rabhaidh aimsire dearga le haghaidh coinníolla-cha a bhaineann le gaotha sula n-osclófaí an scoil nó d'fhéadfadh go dtiocfadh sé chun cinn le linn an lá scoile.

Rabhadh faoi stádas Dearg roimh an lá scoile

Tar éis dul i gcomhairle ar leibhéal náisiúnta leis an Oifig Pleanála Éigeandála agus leis na comhlachtaí bainistíochta le haghaidh scoileanna is í an chomhairle a a thugann an Roinn Oideachais agus Scileanna do scoileanna ná gur cheart dóibh smaoineamh ar an scoil a choimeád dúnta áit a dtuartar rabhadh aimsire dearg i ndáil le gaotha a bheadh i bhfeidhm le linn na dtréimhsí ina mbeadh daltaí agus baill foirne ag taisteal ón scoil agus chuici.

Maidir leis an gcinneadh cibé acu an ceart nó nár cheart an scoil a oscailt níos déanaí sá lá áit a dtuartar go dtiocfaidh feabhas ar an aimsir, ba cheart an cinneadh sin a ghlacadh i gcomhairle leis an nGarda Síochána, leis na húdaráis áitiúla, na seirbhísí iompair scoile agus na gníom-haireachtaí oiriúnacha eile atá suite i gceantar na scoile.

 

Rabhadh faoi stádas Dearg a thugtar le linn an lá scoile

Nuair a eisítear rabhadh aimsire dearg maidir leis an ngaoth áit a bhfuil an lá scoile tosaithe agus na daltaí agus na baill foirne i láthair, ba cheart do lucht bainistíochta na scoile teagmháil a dhéanamh láithreach leis an nGarda Síochána, leis na seirbhísí iompair scoile agus le gníomhaireachtaí cuí eile chun comhairle a fháil maidir le cibé acu an mbeadh sé sábháilte turais a dhéanamh ón scoil agus cathain is ceart na turais sin a thosú. Ba cheart smaoineamh ar shábháilteacht tuismitheoirí a bheadh ag déanamh turas chun na scoile chun leanaí a thógáil abhaile.

 

Áit a bhféadfadh go mbeadh gá le cinneadh a dhéanamh ar chúinsí sláinte agus sábháilteachta ar bhunús na comhairle atá ar fáil don scoil go bhfan-fadh daltaí agus baill foirne sa scoil le linn rabhaidh dheirg i ndáil le gaoth, ba cheart do scoileanna pleananna a dhéanamh dó sin trí smaoineamh conas freastal ar dhaltaí agus bhaill foirne sa scoil agus iad ag fanacht le feabhas ar an aimsir. Ba cheart cinntí den sórt sin a ghlacadh ar bhunús sláinte agus sábháilteachta gach duine atá i gceist agus an aimsir atá i réim agus atá tuartha i gceantar na scoile á tógáil san áireamh.

Comhairle faoi Stádas Dearg

 

 

Le haghaidh Seirbhísí sna Contaetha  Oifigí Uimh. Theilefóin.
An Iarmhí, Longfort, Uibh Fháilí, Ros Comáin, Laois Athlone (090) 6473277
Maigh Eo Ballina (096) 71816
Baile Átha Cliath, Cill Dara, Cill Mhantáin, an Mhí Dublin (01) 8302222
An Lú, Muineachán, an Cabhán Dundalk (042) 9355069
(042) 9355065
An Clár, Luimneach Limerick (061) 217484
Gaillimh Galway (091) 537694
(091) 537512
Sligeach, Liatroim Sligo (071) 9160440
Dún na nGall Stranorlar (074) 9131008
Port Láirge, Ceatharlach, Cill Chainnigh, Loch Garman Waterford (051) 873401
Ciarraí Tralee (066) 7164750
Corcaigh Cork (021) 4276891
Tiobraid Árann Tipperary (076) 106 5000
Guide - School icon

Cuimhnigh

 • Déan Plean
 • Bíodh do chuid Sonraí Teagmhála ar eolas agat
 • Ullmhaigh do Scoil
 • Déan cinnte go bhfuil a ról féin ar eolas ag gach duine
 • Coimeád Slán!