Tuilte

Is iad príomhfhoinsí nádúrtha na dtuilte in Éirinn ná aibhneacha (tuilte abhann), an fharraige (tuilte cósta agus taoide), báisteach throm (tuilte báistiúla) agus uisce talún. Má bhagraíonn tuile ar do cheantar féin tá roinnt céimeanna ar féidir leat a ghlacadh chun dochar do d’aonad réadmhaoine a íoslaghdú, ach cuimhnigh gur cheart tús áite a thabhairt do shábháilteacht i gcónaí. Má tá cónaí ort i gceantar a bhíonn i mbaol tuilte ba cheart duit bheith ullamh i gcónaí i gcás go dtarlódh tuile. Is maith is fiú roinnt ama a thógáil chun plean a dhéanamh le haghaidh na ngníomhartha ar cheart duit a ghlacadh i gcás tuile. D’fhéadfadh go sábhálfá go leor airgid, ceataí agus strus dá bharr, agus seans go sábhálfadh sé do shaol chomh maith.

 

Sula dtagann bagairt tuile chun cinn (réamhphleanáil)

Ba cheart ullmhú i gcomhair tuilte sula dtagann an bhagairt chun cinn. Ba cheart duit a shocrú an bhfuil cónaí ort i gceantar a dtarlaíonn tuilte ann go minic. Labhair le do chomharsana, le d’údarás áitiúil, nó féach ar na léarscáileanna guaise tuilte le haghaidh do cheantair. Má fhaigheann tú go bhfuil tú i gceantar a dtarlaíonn tuilte ann go minic, tá roinnt céimeanna ar féidir leat a ghlacadh chun d’aonad réadmhaoine a dhéanamh níos daingne i gcoinne tuilte. Mar shampla:

 • Déan measúnú ar d’aonad réadmhaoine chun socrú an bhfuil sé i mbaol tuilte (m.sh. cá háit a bhféadfadh tuile teacht isteach i do theach, an bhfuil seomraí leapa ar urláir talún nó in íoslaigh, srl.)
 • Ullmhaigh plean tuilte teaghlaigh le haghaidh do thí.
 • Seiceáil le do chuideachta árachais tí chun fáil amach an bhfuil tú clúdaithe i gcoinne dochair de bharr tuilte.Faigh amach an bhfuil Plean Éigeandála Tuilte i bhfeidhm le haghaidh do cheantair.
 • Smaoinigh an dteastaíonn bearta mar aisfheistiú chun bacainní tuilte a dhéanamh, íoslaigh a shéalú, agus geataí tuile a cheannach.

 

Bí ullamh – Laistigh den teach

 • Bog earraí luachmhara agus rudaí eile chuig áit shábháilte. Cuir os cionn an leibhéal tuile nó thuas staighre iad
 • Leag málaí gainimh ag aon bhealach isteach áit a bhféadfadh an t-uisce teacht isteach
 • Cas as an gás agus an leictreachas
 • Bí réidh le himeacht ó do theach nó d’ionad gnó. Cosain tú féin, do theaghlach agus daoine eile a bhféadfadh go mbeadh cabhair ag teastáil uathu
 • Bíodh éadaí teo agus buataisí rubair réidh agat
 • Bíodh cógas ar fáil agat (má theastaíonn)
 • Seiceáil stoic uisce/bia
 • Comhoibrigh leis na seirbhísí éigeandála agus leis na húdaráis áitiúla. D’fhéadfadh go mbogfaí chuig ionad éigeandála tú ar mhaithe le do shábháilteacht

 

Bí ullamh – Lasmuigh den teach

 • Bog do ghluaisteán chuig talamh ard más féidir
 • Cuimhnigh go bhféadfadh go dtiocfadh uisce tuile isteach i do gharáiste agus mar sin bog aon cheimiceáin nó breosla chun cinntiú nach ndoirteann isteach san uisce tuile iad chun guais bhreise a chruthú
 • Bain úsáid as málaí gainimh nó rudaí troma mar mheáchain ar chlúdaigh dhúnphoill. D’fhéadfadh go n-osclófaí iad le linn tuile agus go mbeidís ina nguais
 • Dún na comhlaí silte ar umair phrópáin, dhrumaí ola nó coimeádáin bhreosla eile a thugann soláthar do do theach trí phíobáin agus fheistí
 • Díphlugáil aon naisc leictreachais mar shoilse lasmuigh, caidéil agus scagairí linne

 

  Gheobhaidh tú eolas agus comhairle shonrach maidir le dul i ngleic le gach gné de thuilte ar an láithreán gréasáin http://www.flooding.ie/ga/

  Guide - Flooding icon

  Comhairle Sábháilteachta ghinearálta

  • Ná déan iarracht siúl ná tiomáint trí huisce tuile
  • Más féidir seachain teagmháil le huisce tuile toisc go bhféadfadh go mbeadh sé éillithe nó truaillithe
  • Bí cúramach má tá ort siúl trí huisce éadomhain – d’fhéadfadh go mbeadh clúdaigh dhúnphoill tar éis scaoileadh nó d’fhéadfadh go mbeadh guaiseacha eile ann faoin uisce nach mbeifeá in ann a fheiceáil
  • Ná déan iarracht riamh snámh trí huisce mear – d’fhéadfadh go gcrochfaí chun siúil tú nó go mbuailfí tú ag rud éigin san uisce