Seolann an Rialtas Feachtas Faisnéise Bí Ullamh don Gheimhreadh 2019-2020

Tascfhórsa an Rialtais um an bPleanáil Éigeandála

 

‘Rabhaidh Aimsire Met Éireann’

 

  • Leapacha breise curtha ar fáil do dhaoine a chodlaíonn amuigh faoin spéir  faoi Thionscnamh na hAimsire Fuar
  • Tacaíocht airgeadais do ghnólachtaí a mbíonn buailte ag tuilte
  • Tá 217,000 tonna de shalann ar fáil le haghaidh bhóithre na tíre
  • ‘Seicliosta Leanúnachais’ d'fhostóirí

 

Minister Kehoe and Evelyn Cusack
Minister Kehoe agus Evelyn Cusack  - 2019-2020  Bí Ullamh don Gheimhreadh

 

‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’

Inniu, sheol an Rialtas an Feachtas Faisnéise Bí Ullamh don Gheimhreadh’ 2019 -2020 agus i mbliana beifear ag díriú ar na rabhaidh aimsire de chuid Met Éireann a bhfuil dathanna difriúla orthu chun iad a aithint.

Sheol an tAire freagrach as Cosaint agus Cathaoirleach Tascfhórsa an Rialtais, an tUasal Paul Kehoe T.D., an tAire Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta, Heather Humphreys T.D., an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, an tUasal Shane Ross T.D agus an tAire le freagracht speisialta as an Tithíocht agus an Fhorbairt Uirbeach, an tUasal Damien English T.D. 

Bhí ionadaithe i láthair ó na Ranna agus na Gníomhaireachtaí éagsúla sin a bhfuil cúram sannaithe orthu i ndáil leis an bpleanáil agus an fhreagairt éigeandála chomh maith.

 

Rinneadh an feachtas a sheoladh díreach i ndiaidh chruinniú de chuid Thascfhórsa an Rialtais um an bPleanáil Éigeandála, inar pléadh saincheisteanna maidir le hullmhúcháin don geimhreadh.

 

Is é cuspóir an fheachtais Bí Ullamh don Gheimhreadh’, a bhfuiltear sa naoú bliain anois dó a bheith curtha ar siúl, ná go gcuirfear leis an bhfeasacht atá ann ar na dúshláin ar leith a bhíonn ann aimsir an gheimhridh.

Is ócáid thábhachtach bhliantúil sheanbhunaithe í faoin am seo a mbíonn tionchar aici ar an tseirbhís phoiblí go léir.

Leagtar béim san fheachtas ar an gcur chuige ‘Uile-Rialtais’ lena nglactar leis an ullmhúchán don gheimhreadh.  Chonacthas an cur chuige seo le linn na stoirmeacha a tharla le déanaí inar tugadh dúshláin le tabhairt do phobail, do ghnólachtaí, do Ranna Rialtais agus do Ghníomhaireachtaí.

Rud atá tábhachtach, san fheachtas ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’ cuirtear an pobal ar an eolas faoi cad atá á dhéanamh maidir le hullmhúcháin gheimhridh agus cén áit is féidir leo teacht ar fhaisnéis luachmhar a d'fhéadfadh cabhrú leo in amanna a mbíonn deacrachtaí acul. 

Rabhadh aimsire Met Éireann


Tá ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’ na bliana seo dírithe ar “Rabhaidh Aimsire Met Éireann”.

 

Tá an Oifig um an bPleanáil Éigeandála tar éis bileog faoi na rabhaidh aimsire sin a dhearadh agus a thairgeadh, i gcomhpháirtíocht le foireann Met Éireann. Tá an bhileog seo, chomh maith le bileoga eile ó fheachtas a ritheadh blianta eile roimhe seo de chuid ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’ ar fáil ar an suíomh gréasáin winterready.ie

 

Is é an príomhrud a leagtar béim ar i bhfeachtas ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’ na bliana seo ná an códú dathanna seo a mhíniú.

 

Stádas Buí: Cé go bhfuil an rabhadh Stádais Bhuí ann le haghaidh aimsir nach bhfuil ina bhagairt don phobal i gcoitinne, ní chiallaíonn sé sin nár chóir rabhadh a ghlacadh agus an stádas seo a bheith fógartha; d'fhéadfadh sé a bheith contúirteach, ach amháin ar bhonn áitiúil. Má eisíonn Met Éireann Rabhadh Stádais Bhuí, ba cheart duit seiceáil an bhfuil tú neamhchosanta in aghaidh chontúirt mar gheall ar do ghníomhaíocht nó an suíomh ar leith ina bhfuil tú ag an am, agus ba chóir duit gníomhú mar is cuí chun tú féin a chosaint.

 

Stádas Oráiste: Is éard atá i gceist le rabhadh Stádais Oráiste ná go bhfuil bagairt ar shaol agus ar mhaoin daoine atá lonnaithe sa limistéar a bhfuil tionchar suntasach ag an teagmhas air. Sa chás sin, ba chóir duit comhairle a fháil ó na hÚdaráis Áitiúla agus ó na Gardaí agus smaoineamh ar na gníomhaíochtaí atá beartaithe agat a mhoilliú nó a chur ar ceal, de réir mar is cuí. D'fhéadfadh sé a bheith úsáideach machnamh a dhéanamh ar thionchar an teagmhais aimsire roimh ré agus an bhfuil aon rud is féidir leat a dhéanamh chun an damáiste féideartha duit féin nó do do mhaoin a íoslaghdú.   

 

Stádas Dearg: Sa chás go n-eisíonn Met Éireann rabhadh maidir le hAimsir Dearg, ba chóir duit gníomhú chun tú féin a choinneáil sábháilte.

 

 

Dúirt an tAire Kehoe:

 

“Cé go bhfuil gach duine ar an eolas faoin dáiríreacht atá i gceist le rabhadh Stádais Dheirg, níltear chomh cinnte sin faoi cad is ceart a dhéanamh i gcás Rabhaidh Stádais Oráiste nó Rabhaidh Stádais Bhuí. Is é an príomhrud a leagtar béim ar i bhfeachtas ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’ na bliana seo ná an códú dathanna seo a mhíniú. Tá cúis mhaith leis go bhfuil códú datha curtha i bhfeidhm ar agus trí tuiscint a bheith againn ar cad is brí leis na dathanna sin, d’fhéadfaimis saol daoine a shábháil, i gcásanna áirithe. 

 

 

 

 

 

 

Tithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil

Is í an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an phríomh-Roinn Rialtais maidir le freagairt d’éigeandálaí drochaimsire agus d'éirigh leis an bhfreagra, ar leibhéal náisiúnta, a stiúradh le linn teagmhais drochaimsire a tharla le gairid, lena n-áirítear an iar-Haraicín Ophelia agus Stoirm Emma.

Dúirt an tAire English, agus é ag caint ag an seoladh, go bhfuil leapacha breise curtha ar fáil do dhaoine a bhíonn ag codladh amuigh faoin spéír sa Tionscnamh um an Aimsir Fhuar.

 

Is éard atá i gceist leis an Tionscnamh um an Aimsir Fhuar ná leapacha breise a chur ar fáil lena chinntiú go bhfuil dóthain acmhainneacht ann chun déileáil le héileamh breise de bharr teochtaí a bheith níos fuaire. Mar chuid den Tionscnamh, táthar ag síneadh amach uaireanta oscailte nuair nach mbíonn áiseanna oscailte ar bhonn 24 uair an chloig agus gníomhaíocht bhreise for-rochtana chun daoine a chodlaíonn amuigh faoin spéir a spreagadh chun cóiríocht a fháil,” a dúirt an tAire. 

“Tá mo Roinn féin ag obair i gomhar le Feidhmeannacht Réigiún Bhaile Átha Cliath do Dhaoine Gan Dídean chun 300 leaba éigeandála breise a sheachadadh an geimhreadh seo, agus 150 leaba ann cheana féin agus an chuid is mó de na 300 leaba le bheith le fáil roimh an Nollaig.  Tá 50 leaba theagmhasacha eile ar fáil lena chinntiú go mbeidh dóthain leapacha ar fáil do gach aon duine a dteastaíonn dídean uaidh. Tá bearta sonracha á gcur i bhfeidhm ar fud na réigiún uile,” a dúirt sé.

 

 

Gnólachtaí

 

Pléadh an tábhacht a bhaineann le gnóthlachtaí a bheith ag léiriú feasachta agus ullmhachta an geimhreadh seo ag cruinniú an lae inniu freisin.

 

Spreag an tAire Humphreys gnólachtaí chun plean simplí a chur i bhfeidhm anois lena chinntiú go bhfuil siad in ann déileáil le himeacht aimsire crua.

 

Dúirt an tAire Humphreys go bhfuil Seicliosta Leanúnachais Gnó ullmhaithe ag a Roinn lena gcuirtear comhairle úsáideach ar fáil do ghnólachtaí, agus tá sé ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne.

 

Agus tá sé deimhnithe ag an Aire go mb'fhéidir go mbeidh gnólachtaí beaga, clubanna spóirt, eagraíochtaí pobail agus eagraíochtaí deonacha in ann leas a bhaint as tacaíocht airgeadais faoi scéim cúnaimh dhaonnúil ad hoc má bhíonn tionchar ag tuilte orthu agus mura bhfuil árachas acu.

 

Seoladh scéim dá leithéid le déanaí chun cabhrú le gnólachtaí a dtéann tuilte i bhfeidhm orthu i mBaile Dhún na nGall.

 

“Beidh mo Roinn in ann scéimeanna den chineál céanna a ghníomhachtú arís ar bhonn ad hoc, ag obair go dlúth leis an gCros Dhearg, de réir mar is gá,” a dúirt an tAire Humphreys.

 

 

 

 

Iompar

D’úsáideadh breis is 200,000 tonna den shalann le linn gheimhreadh 2017/18 a ár mbóithre náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla. Tá Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) tar éis ullmhúchán a dhéanamh roimh ré chun soláthar leordhóthanach salainn a chinntiú i mbliana agus é ag obair i gcomhar le hÚdaráis Áitiúla.

 

Bhí an geimhreadh seo caite éadrom ar bhealach ar leith - go deimhin bhí sé ar cheann de na geimhridh is breátha a bhí ann le 21 bliain, de réir BIÉ.

 

I mbliana, tá 217,000 tonna salainn ar fáil go náisiúnta.

dúirt an tAire Ross, agus é ag labhairt ag an seoladh, go raibh trí phríomhtheachtaireacht aige le scaipeadh, maidir le haimsir an gheimhridh.

 

“Maidir le tiománaithe, déanaigí cinnte go ndéantar seirbhís ar d'fheithicil ionas go mbeidh sé sábháilte le tiomáint le linn an gheimhridh, agus seiceáil na boinn go rialta. Fuarthas i dtaighde a rinne an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre le déanaí go bhfuil boinn mar fhachtóir i 14 bás ar na mbóithrer gach uile bhliain, ar an meán,” a dúirt an Aire. 

“Maidir le rothaithe agus coisithe, bígí sábháilte agus bíodh infheicthe, le bhur dtoil.  Más ag siúl nó ag rothaíocht atá tú, caith míreanna Ard-Infheictheachta agus déan cinnte de go bhfuil na soilse cearta agat.

Mar fhocal scoir, iarrfainn ar gach aon duine a bheith ar an eolas faoin tionchar a mbíonn ag an aimsir ar an turas a dhéanann tú an geimhreadh seo.  Is ar rabhaidh aimsire Met Éireann atá an bhéim leagtha i bhfeachtais Bí Ullamh don Gheimhreadh na bliana seo agus tá sé tábhachtach go gcuirimid go léir an t-am ar leataobh chun soiléireacht a fháil ar cad é chiallaíonn na rabhaidh seo. ”

 

 

 

 

 

Launch